ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ส.ค. 2564
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-รอบ-6-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
295
21 เม.ย. 2564
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
21 เม.ย. 2564
4 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงารของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
08 เม.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
25 ธ.ค. 2563
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
13 พ.ย. 2563
7 รายงานผลการประเมินITA-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
12 พ.ย. 2563
8 รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 มี.ค. 2563
9 รายงานการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
06 ม.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ผลการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2