ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 เม.ย. 2565
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 เม.ย. 2565
3 รายงานการดำเนินงานการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 เม.ย. 2565
4 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
11 มี.ค. 2565
5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
15 ธ.ค. 2564
6 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 ธ.ค. 2564
7 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ต.ค. 2564
8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
04 ต.ค. 2564
9 ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 ส.ค. 2564
10 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11
30 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3