เริ่มนับผู้เยี่ยมชมเมื่อ 22 ก.ย.57
วันนี้ :
8 คน
เมื่อวาน :
30 คน
เดือนนี้ :
105 คน
เดือนที่แล้ว :
803 คน
ปีนี้ :
4,346 คน
ปีที่แล้ว :
6,838 คน
ทั้งหมด :
33,848 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.78.122
         องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :
สถานภาพ
1.เพศ : หญิง ชาย
2.อายุระหว่าง : ต่ำกว่า 18 ปี 18-25 ปี 25-35 ปี
  35-60 ปี 60 ปีขึ้นไป  
3.การศึกษา :
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆ
 
4.อาชีพ : เกษตรกร
  รับจ้าง
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  รับราชการ
  ข้าราชการบำเน็จ
  อื่นๆ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) :
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขออนุญาต สถานจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การขออบุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การออกแบบอาคาร
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีป้าย
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแทงแรด
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อบต.
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลากำหนด
7. .ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยในภาพรวม
   
ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
 
ด้านสถานที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
 
ด้านบริการการรับชำระภาษี
 
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
ด้านบริการการขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
ด้านการขอปรึกษาการเขียนโครงการ
 
ด้านการยื่นเรื่องการทุจริต
 
ด้านการยื่นเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อื่น ๆ (ระบุ)
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล