ข่าว : การกำหนดเวลารับชำระภาษีประจำปี 2561

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
     
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลารับชำระภาษี
     
๑. ภาษีโรงเรือน ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
     
๒. ภาษีป้าย ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
     
๓. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
     
๔. จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่เริ่มกิจการ
     
๕. ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่วันเริ่มกิจการ
     
๖. ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนครบกำหนด 30 วัน
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
     
โทร. ๐๗๗-๓๘๐๙๒๐-๑ ในวันและเวลาราชการ
     
...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง...ผู้แจ้งข่าว : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ประกาศเมื่อ :